Kiedy nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny

Czy organ prowadzący w regulaminie wynagradzania i regulacji przyznawania dodatku za wychowawstwo podjętym Uchwałą od 01 września 2019 r. może wykluczyć nauczyciela przedszkola , któremu powierzono funkcję-stanowisko dyrektora przedszkola ze zniżką godzin wychowawczo-dydaktycznych opiekującym się oddziałem dzieci w przedszkolu?

Odpowiedź:

Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu pełnienia określonej funkcji, dla której przepisy o wynagrodzeniu przewidują przyznanie dodatku. Nauczyciel, który pełni dwie różne funkcje, dla których przewidziano dodatek powinien otrzymywać dodatki z tytułu obydwu funkcji.

Uzasadnienie:

Z art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela wynika, że jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela jest dodatek funkcyjny. Niewątpliwie dodatek funkcyjny związany jest ze sprawowaniem konkretnej dodatkowej funkcji, co wynikało niezbicie z rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Z jego przepisów (§ 5) w dotychczasowym brzmieniu wynikało, że do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

sprawowanie funkcji:

  1. wychowawcy klasy,
  2. doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
  3. opiekuna stażu.

Od 1 września 2019 r. do ustawy dodany zostanie przepis art. 34a, który przewidywać będzie w ust. 1, ze nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, przy czym z ust. 2 wynikać będzie, że minimalna wysokość tego dodatku wynosić będzie 300 złotych.

Z informacji, jakie przekazywane były przy okazji uchwalania ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela, wynika, że intencją ustawodawcy było ustalenie dodatku na wskazanym minimalnym poziomie wyłącznie dla nauczycieli pracujących w szkołach. Ustawodawca posłużył się jednak w przywoływanym wyżej przepisie określeniem „wychowawca klasy”, które nie jest zdefiniowane na poziomie Karty Nauczyciela. Określenie to występuje w wielu przepisach jednakże kontekst, w jakim jest używany każe utożsamiać  je nie z grupą, ale całym rocznikiem uczniów – z określonym etapem kształcenia. W poszczególnych klasach funkcjonują natomiast oddziały. Brak definicji „wychowawcy klasy” prowadził już w przeszłości do sporów o zakres tego pojęcia i jako wychowawców klasy uznawano także wychowawców – opiekunów grup w przedszkolach i opiekunów grup w innych placówkach oświatowych. Prawodawca chcąc rozwiązać ten problem dokonał zmiany rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (zmiana zacznie obowiązywać od 1 września br.). Po zmianie w rozporządzeniu w § 5 pkt 2 dodana zostanie litera d, w której wskazano uprawnienie do dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. W konsekwencji zmian przepisów dodatek funkcyjny obok dyrektorów, wicedyrektorów, doradców metodycznych, nauczycieli – konsultantów i opiekunów stażu otrzymywać będą nauczyciele – wychowawcy klasy, za których uważać należy nauczycieli szkół, którym powierzono funkcję wychowawcy oraz nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym.

Zapamiętaj!

Z punktu widzenia problemu wskazanego w pytaniu należy zauważyć, że żaden przepis nie ogranicza prawa do dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy jeden nauczyciel kumuluje funkcje. Przeciwnie z przywołanych przepisów można wyprowadzić wniosek, że nauczycielowi należy się dodatek za każde powierzone stanowisko i każdą sprawowaną funkcję. Można sobie wyobrazić na przykład, że jednej nauczyciel jest jednocześnie wychowawcą klasy jak i opiekunem stażu, co oznacza, że nauczyciel ten pobierać powinien dwa dodatki. Analogiczna sytuacja jest z dyrektorem. Nie można wykluczyć tego, że dyrektor będzie równocześnie wychowawcą klasy/opiekunem oddziału przedszkolnego, co oznaczałoby zbieg prawa do dwóch różnych dodatków. Należy zauważyć, że dodatek za opiekę nad oddziałem dyrektor będzie otrzymywał, o ile faktycznie obok dyrektora pełni funkcję opiekuna grupy.

Przeczytaj też:

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2018 r. poz. 967 ze zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587)

dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here